شرکت حمل و نقل پروازبام چگونه کار می کند ؟

دریافت سفارش حمل:
برای شروع همکاری با ما می بایست تصویر قبض انبار محوطه محل دپوی محموله یا مشخصات اجمالی بار شامل وزن، بسته بندی،ابعاد،فرستنده وگیرنده و آدرس تخلیه در اختیار ما قرار گیرد.در صورت بارگیری از محوطه های خارج از اسکله باید بین ما ومسئول محوطه ارتباط برقرار کنید تا هماهمنگی های لازم درین رابطه به عمل آید.


دریافت اسناد و تامین کشنده:
اگر محموله شما در اسکله مستقر باشد باید نسخه دوم اسناد اظهار بهمراه اصل مجوز بارگیری  وسایر اسناد لازم در اختیار ما قرار گیرد تا جهت بارگیری وخروج مورد استفاده قرارگیرد.
بر اساس این اسناد و یا طبق هماهنگی با انباردار ما کشنده وبارگیری که جهت حمل ایمن واستاندارد محموله شما موردنیاز است را مشخص وتامین خواهیم کرد. در این مرحله جهت حامل های تعیین شده حواله بارگیری صادر می گردد.


بارگیری وخروج :
در این مرحله کارمندان متخصص ما در اسکله اقدام به بارگیری کشنده های فرا خوانده شده طبق حواله بارگیری ،دریافت بیجک محوطه ونهایتا دریافت بیجک درب خروج وخروج حامل  از اسکله خواهند کرد.
در مورد محموله های مستقر درانبار کشنده های دارای حواله جهت بارگیری به انبار مراجعه وپس از بارگیری وصدور اسناد لازم جهت دریافت بارنامه به دفتر عملیات شرکت مراجعت خواهند نمود.


صدوربارنامه:
در این قسمت از کار حامل ها پس از بارگیری بهمراه اسناد موید بارگیری آنها شامل قبوض باسکول پر و خالی ،بیجک گمرکی یا انبار و حواله پشت نویسی شده به دفتر عملیات شرکت مراجعت نموده و طبق مشخصات درخواستی شما و جزییات بارگیری جهت آنها بارنامه صادر می گردد.
در واقع پس از این مرحله کالای شما به آدرس درخواستی ارسال خواهد گردید.


 ارسال گزارش و تحویل کالا:
پس از صدور بارنامه یا بارنامه های مربوط به یک کالا یا پارت بار، گزارشی حاوی اطلاعات حامل ،راننده ،تعداد ،تناژ،شماره بیجک وکانتینر و... وهر اطلاعات دیگری که مورد نیاز وخواست شما باشد تهیه و برای شما ارسال خواهد گردید.
در مرحله پایانی رسیدن حامل ها و تحویل بار طبق اسناد وبارنامه با شما چک خواهدگردید. و هرگونه اسناد موردنیاز برای شما ارسال خواهد گردید.