شرکت حمل و نقل جاده ای پروازبام | خدمات بیمه ای

 ارائه خدمات بیمه ای مرتبط با حوزه ترخیص و حمل کالا در بندرعباس
پوشش بیمه ای کامل عملیات حمل و فعالیت های مرتبط به آن یکی از اصول اساسی و شرط لازم همه فعالیت های شرکت حمل و نقل پروازبام می باشد.
با توجه به گستردگی پیچیدگی فعالیت های مربوط به حمل و نقل کالا و وجود دائمی احتمال ایراد آسیب به محموله طی آن ، چارت تخصصی بیمه ای مستقر در مجموعه خود را متعهد به پرداخت هر گونه خسارت احتمالی وارده به کالا در جریان حمل می داند. بازۀ زمانی تحت پوشش از ابتدای بارگیری تا ابتدای تخلیه محموله و گسترۀ خدمات تعهد شده از در خواست کارشناس جهت بازدید و تهیه گزارش تا صدور چک در وجه صاحب محترم کالا را شامل می شود.